Cennik

Zajęcia artystyczne

Cennik opłat miesięcznych za zajęcia w Amatorskim Ruchu Artystycznym Na Rok Szkolny 2017 / 2018

LP.nazwa koła
zainteresowań
Ilość zajęć w tygodniustawka podstawowazniżka
50%
karta dużej rodzinykarta dużej rodzinykarnet roczny
1 osoba2 osoba1 osoba2 osoba3 osoba4 osoba
1.Balet280,0040,0040,0020,0040,0020,00750,00
2.Plastyka145,0022,5022,5011,2522,5011,25400,00
3.Perkusja2120,0060,0060,0030,0060,0030,001100,00
4.Wokalne130,0015,0015,007,5015,007,50250,00
5.Warsztaty
Mix-Media dzieci
140,00
6.Warsztaty
Mix-Media dorośli
150,00
7.Warsztaty fotograficzne140,0020,0020,0010,0020,0010,00350,00
8.Warsztaty
Kulinarne
130,00
9.Warsztaty
Astronomia
130,00
10.Warsztaty
Ceramika MOK
240,0020,0020,0010,0020,0010,00350,00
11.Warsztaty
Ceramika ZALESIE dorośli
1100,00
Warsztaty
Ceramika ZALESIE dorośli dla "Nest ART"
1130,00
12.Warsztaty
Ceramika ZALESIE dzieci
140,0020,0020,0010,0020,0010,00360,00
13."Smokuś" dla
najmłodszych
45,00
11.Wynajem
Sali Prób
230,00270,00

Regulamin Uczestnictwa w Zajęciach Amatorskiego Ruchu Artystycznym (zespoły, grupy, warsztaty, zajęcia indywidualne)

w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach.

Regulamin obowiązuje na zajęciach prowadzonych przez Miejski Ośrodek Kultury w Policach.

Nazwy stosowane w regulaminie:

 • MOK – Miejski Ośrodek Kultury w Policach

 • Sala –sala, miejsce, w którym odbywają się zajęcia

 • Uczestnik – osoba, która dobrowolnie bierze udział w opłaconych zajęciach prowadzonych w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach

 • Instruktor – osoba, która prowadzi zajęcia organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury w Policach

 • Cennik – aktualny cennik dostępny na stronie internetowej i recepcji Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach

 1. Uczestnictwo w zajęciach

 1. Zgłoszenie udziału w zajęciach jest równoważne z zaakceptowaniem i przestrzeganiem regulaminu MOK oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez MOK w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 101 poz.926.

 2. W przypadku niepełnoletnich uczestników, Regulamin dotyczy ich prawnych opiekunów.

 3. Zgłoszenie na zajęcia dokonywane jest poprzez wypełnienie deklaracji uczestnictwa znajdującej się na stronie internetowej www.mokpolice.pl lub osobiście poprzez wypełnienie druku znajdującego się w recepcji MOK i u instruktora prowadzącego zajęcia.

 4. Ilość miejsc w grupach jest ograniczona. Pierwszeństwo mają osoby , które opłaciły zajęcia z góry za cały miesiąc oraz uczestniczące w zajęciach regularnie.

 5. W przypadku grup zamkniętych udział w zajęciach mogą brać udział wyłączenie osoby, które uzyskały zgodę instruktora prowadzącego zajęcia.

 6. MOK ma prawo do skreślenia z listy i zakazu wejścia na zajęcia osobom zakłócającym porządek, osobom przeszkadzającym w prowadzeniu zajęć lub w jakikolwiek inny sposób naruszający Regulamin

 7. W sali podczas zajęć mogą przybywać wyłącznie uczestnicy i pracownicy MOK. Osoby, które nie biorą udziału w zajęciach (rodzice, najbliższa rodzina, znajomi) nie mogą przebywać podczas zajęć w sali. Zapis ten nie dotyczy zajęć wymagających obecności rodzica bądź opiekuna oraz zajęć specjalnie przygotowanych dla gości.

 8. Każdy uczestnik może otrzymać zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w zajęciach w MOK w danym czasie. W celu wydania zaświadczenie należy zgłosić wniosek w sekretariacie MOK lub wysłać e-mail na adres: mok@mokpolice.pl

 9. Zabrania się rejestrowania obrazu i dźwięku podczas trwania zajęć, chyba, że instruktor prowadzący wyrazi zgodę.

 1. Organizacja zajęć

 1. Uczestnik powinien stawić się w siedzibie MOK przed rozpoczęciem zajęć, w celu przygotowania się do nich oraz dokonania płatności.

 2. W przypadku niedyspozycji instruktora, MOK ma prawo zorganizować zastępstwo, bez konieczności informowania uczestników o zmianie.

 3. W przypadku małej liczby osób w grupie, MOK ma prawo zamknąć grupę lub jednorazowo odwołać zajęcia. W tym przypadku osoby, które opłaciły zajęcia otrzymają zwrot pieniędzy.

 4. Obowiązkiem uczestnika zajęć tanecznych jest zmiana obuwia przed wejściem do sali ćwiczeń. Instruktor może nie pozwolić na udział w zajęciach w obuwiu niszczącym lub brudzącym podłoże w sali ćwiczeń.

 1. Bezpieczeństwo

 1. Zaleca się indywidualne ubezpieczenie uczestnika od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków . MOK nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe bez winy pracowników MOK.

 2. Zabrania się przebywania w sali bez zgody instruktora. Podczas zajęć należy podporządkować się poleceniom instruktora.

 3. Osoby przebywające w siedzibie MOK zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych wg odrębnych instrukcji oraz zachowania czystości i poszanowania mienia.

 4. Osoby, które oczekują na rozpoczęcie zajęć przebywają w miejscach do tego wyznaczonych, nie zakłócając innych zajęć w MOK.

 5. MOK nie ponosi odpowiedzialności za pozostawienie wartościowych przedmiotów.

 6. W siedzibie MOK obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz zażywania narkotyków.

 7. Zabrania się wprowadzania do siedziby MOK zwierząt, rowerów oraz przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla osób przebywających w siedzibie MOK.

 1. Opłaty

 1. MOK oferuje zajęcia dla uczestników bezpłatne oraz odpłatne.

 2. Listę zajęć odpłatnych wraz określeniem poszczególnych stawek określa zarządzenie dyrektora MOK.

 3. Cena za zajęcia została skalkulowana po uwzględnieniu ustawowych dni wolnych od zajęć szkolnych ( przerwy świąteczne, ferie, długie weekendy itp. )

 4. Opłata uśredniona- wymagana jest w jednakowej wysokości za 10 miesięcy od września do czerwca włącznie.

 5. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach odpłatnych jest wykupienie karnetu miesięcznego lub rocznego.

 6. Wpłaty należy regulować do 20 – go każdego miesiąca w recepcji MOK gotówką, kartą płatniczą bądź przelewem na konto MOK. W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko uczestnika, nazwę zespołu, grupy, warsztatu lub zajęć indywidualnych oraz miesiąc którego dotyczy opłata.

 7. Zwolnienie z opłat za miesiąc uczestnictwa przysługuje, gdy sytuacja losowa uniemożliwia uczestniczenie w zajęciach nieprzerwanie przez cały miesiąc i fakt ten zostanie zgłoszony prowadzącemu zajęcia

 8. Istnieje możliwość skorzystania z rabatów, które są wyszczególnione w zarządzeniu dyrektora MOK.

 9. MOK zastrzega możliwość zmiany wysokości opłat .

 10. Na prośbę uczestnika wystawiamy fakturę VAT – dyspozycję należy zgłosić na recepcji MOK.

 1. Postanowienia ogólne

 1. Uczestnicy każdorazowo będą informowani o zmianach w regulaminie. W przypadku braku akceptacji zmiany zapisów w regulaminie możliwa jest rezygnacja z udziału w zajęciach oraz otrzymanie zwrotu opłat za zajęcia.

 2. W celach promocyjnych MOK możliwa jest publikacja zdjęć i filmów z zaję

 3. , w których bierze udział uczestnik, na podstawie pisemnej deklaracji uczestnika w zajęciach

 4. W przypadkach losowych, które wyjątkowo nie pozwalają na stosowanie się do przepisów Regulaminu, uczestnik, opiekun lub instruktor może wnioskować o odstępstwo od regulaminu do dyrektora MOK

istnieje możliwość odstępstwa od Regulaminu na wniosek uczestnika, który skontaktuje się z biurem MOK.

Do pobrania:

Deklaracja rodziców 2018/19 – DOC
Deklaracja rodziców 2018/19 – PDF